District Competitiveness Index 2015 - Lao Cai province

My presentation at the Launching Ceremony of Lao Cai's 2015 District Competitiveness Index.

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP