ESL Handbook for student

I have just found a helpful website of the University of Washington (link here) with very good resources for ESL students like me.

The resources (the ESL Handbook written by Young-Kyung Min) are designed to provide practical guidelines and strategies to help students be successful in their academic endeavors.


Here are the main contents you can enjoy reading:

 • Academic Integrity & Plagiarism (Tính liêm chính học thuật và vấn nạn đạo văn)
 • Brainstorming Strategies (Chiến lược thực hành brainstorming)
 • Coherence and Cohesion (Làm thế nào để bài writing rõ ràng, logic, dễ hiểu, mạch lạc)
 • Dropped Quotation (Trích dẫn)
 • Email Communication (Giao tiếp bằng email)
 • Hedging, Qualifying Your Claim (Điều chỉnh, giới hạn, trau chuốt những nhận định)
 • Parallelism (cách viết theo kiểu sóng đôi, song hành)
 • Reading Strategies (Chiến lược reading)
 • Research Papers (Viết bài nghiên cứu ra sao?)
 • Revision Strategies (Rà soát, kiểm tra như thế nào)
 • Source use & Synthesis skills (Tổng hợp thông tin và diễn giải)
 • Speaking (Kỹ năng nói)
 • Thesis Statements (Xây dựng main argument cho công trình nghiên cứu)
 • Vocabulary Building (Phát triển từ vựng) 
 • The Writing Process (Quá trình để thực hành viết)

---
Bonus: My photo with friendly classmates last week:


 
 

Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP