History of Economics in 4 minutes


Lịch sử Kinh tế học tóm lược từ năm 1811…

Một video rất đặc sắc và có thể giúp ích cho chúng ta trong việc ghi nhớ một số cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển các tư tưởng Kinh tế học.
Here is the video:


Không có nhận xét nào:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
BACK TO TOP